Coaching voor de medische professional


De medische professional

De doelgroep waarop Mi-Ma zich met haar online coaching richt, is die van de medische professional: zowel artsen en paramedici als gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij vormen de ruggengraat van de primaire processen in zorgorganisaties. Zij realiseren in eerste instantie zorg en behandeling. Zij hebben dagelijks het contact met de patiŽnten, die hun vertrouwen hebben in de behandeling en de zorg die ze ontvangen. Het werk van medische professionals is in alle opzichten even essentieel als kostbaar voor de Nederlandse samenleving.


Artsen, paramedici of gespecialiseerde verpleegkundigen zijn het prototype van de hoogopgeleide professional. Zij zijn op hun best als ze hun vak met eigen ontwikkelde standaarden en ruime autonomie kunnen uitoefenen. Wat ze voor een patiŽnt kunnen doen, staat centraal.


Ze verwachten dat de werkomgeving hen zodanig faciliteert dat ze zich volledig aan de medische behandeling kunnen wijden en daarin niet worden afgeleid door relatieve bijzaken. Om deze reden willen behandelaars veel invloed uitoefenen op hun werkomgeving. In de praktijk blijkt die omgeving vaak weerbarstig te zijn. In zorgorganisaties vinden voortdurend veranderingen plaats die de werksituatie beÔnvloeden. Buiten het autonome gebied van de spreek- en behandelkamer is voortdurend dialoog nodig met de vele andere betrokkenen in het medische proces: collegabehandelaars, zorgmedewerkers, managers, families.


Behandelaars zijn primair gericht op hun vak. Daarbij laten ze zich leiden door vragen als:

 • - wat doen we?
 • - waarom doen we dat?
 • - wat mag ervan worden verwacht?
 • - wat kan het opleveren?

De meeste overlegmomenten zijn te herleiden tot deze vragen. Behandelaars zijn uitermate goed in het professionele debat over hun werk.


Veel minder zijn ze thuis in discussies over zaken op proces- of organisatorisch niveau. Deze beÔnvloeden natuurlijk altijd de werkresultaten, ook in zorgorganisaties. Veel professionals laten omgevingsfactoren graag aan anderen over, met name de managers of de stafafdelingen. Vaak koesteren ze hierover hoge verwachtingen, die niet altijd kunnen worden bewaarheid. Het resultaat is dan al snel klachten over bureaucratie. Als de medische professional de resultaten van zijn professie wil veiligstellen, is het verstandig snel met deze niveaus interactie te zoeken.


Persoonlijke ontwikkeling van de medische professional

Er wordt veel geŽist van, en geÔnvesteerd in de professionele vakinhoudelijke ontwikkeling van behandelaars, zowel door zorg- als vakorganisaties. Bindende kwaliteitseisen zijn gesteld aan gelegitimeerde inzet in het eigen vak en zorgcontractering door de verzekeraar. Voortdurend vindt bijscholing plaats middels opleidingen, cursussen, trainingen, seminars, congressen. Hier zullen behandelaars echter niet snel antwoorden vinden op de problemen, knelpunten en fricties die zij ervaren buiten de behandelkamer. En die zijn er legio, klein en groot. Dat is normaal en inherent aan werken in een (professionele) organisatie.


Over welke problemen kan het gaan?

Probleemvelden die veel medische professionals kennen:

 • - Er is teveel werk, de planning ervan loopt niet.
 • - Vakoverleg leidt maar niet tot besluiten.
 • - Mijn werkinstructies of verzoeken worden niet opgevolgd.
 • - We worden vaak geconfronteerd met feiten, zonder voorafgaand overleg.
 • - Het management bezuinigt op een verkeerde manier.
 • - Er wordt apparatuur aangekocht die wel voor anderen, maar niet voor mij werkt.
 • - Voor ons bitter noodzakelijke aankopen worden uitgesteld.
 • - De cliŽnt of familie vraagt constant of op onredelijke manier aandacht.
 • - In ons team zijn standpunten te uiteenlopend en verhard.
 • - Mijn woorden worden gewoon verdraaid, als het zo uitkomt.
 • - Ik wordt tegengewerkt en kan er niets tegen doen.
 • - Zolang ik maar mijn werk kan blijven doen, houd ik het wel vol.
 • - Met ťťn collega kan ik niet door ťťn deur. Gelukkig merken cliŽnten hier niets van.
 • - Ons kwaliteitsniveau van werken wordt omlaag gehaald.
 • - Er wordt vooral door ondeskundigen over ons vak gecommuniceerd.
 • - Het is een puinhoop bij andere vakgroepen. Dat bepaalt wel het totale beeld.
 • - Een van mijn collegaís houdt alles op of tegen.
 • - Mijn baas is een fantastische vakman, maar van leidinggeven heeft hij geen verstand.
 • - Het Bestuur doet maar geen uitspraken, zo komen we niet verder.
 • - In ons team zijn maar een paar man die steeds hun nek uitsteken, de rest lift mee.
Resultaten

De zorgorganisatie zelf steekt ook kostbare tijd en energie in het oplossen van problemen, fricties of conflicten rond behandelaars. Hoe kanlangdurig overleg echter worden voorkomen, waarbij meerdere partijen met de vinger naar elkaar wijzen? Of wat zijn de resultaten van een training? of ?dag op de hei? In ieder geval kosten deze sessies veel tijd, juist het element waarover professionals niet ruim beschikken. Veel professionals zullen de situatie herkennen dat ze gezamenlijk als groep enthousiast aan een probleemoplossend overleg of training beginnen, maar na een aantal sessies beginnen af te haken.


Resultaatverbetering

In de gezondheidzorg waar de vraag om resultaten, "outcome", steeds luider klinkt, is het aan de orde dat professionals zich afvragen hoe ze beter en goedkoper werken, en meer resultaat bereiken. Het gaat niet alleen om de vakinhoudelijke kwaliteit van de behandeling. Dat is het terrein van evidence based onderzoek. Het gaat ook om de factoren die dit behandelresultaat beÔnvloeden, versnellen, goedkoper doen worden of in bredere kring begrijpelijk maken. Het is dan vooral ook de cliŽnt die hiervan de revenuen ervaart.


Relatie met HRM themaís:
 • - Problematiek rondom functioneren en werkorganisatie (over- of onderbelasting/ discrepantie verantwoordelijkheden en bevoegdheden/werktempo)
 • - Contacten en communicatie met cliŽnten, collega's, leidinggevenden;
 • - Functioneren in het team (rol/bijdrage/nakomen van afspraken/conflicten)
 • - Relatie werk-privť
 • - Specifieke loopbaanvragen (POP, loopbaan, scholing).

Voor de manager van medische professionals

De doelen van online coaching richten zich wellicht primair op het individu -de gecoachte- maar zullen ook bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Succesvol functioneren is immers een win-winrelatie tussen professional en zijn organisatie, met het oog op de patiŽnt.


MI-Ma coaching streeft ook als algemene doelen nadat de professional

 • - in zijn werk of werkwijze concrete (smart) doelen en resultaten leert formuleren;
 • - zich meer bewust en effectief in gedrag en communicatie beweegt, zowel naar collega als klant;
 • - inventiever wordt om meer te doen met minder;
 • - oog houdt voor de centrale positie van de cliŽnt/patiŽnt in oplossingsrichtingen en handelswijze;
 • - zijn werkwijze hierop beter af stemt, door ondermeer voor zichzelf meetmomenten te benutten;
 • - dit ook toepast op de dynamiek van het eigen werk en die van de omringende organisatie;
 • - ideeŽn, doelen en opvattingen effectief overdraagt in de organisatie.

Verantwoording MI-MA naar de organisatie


In de coachingsrelatie ziet MI-MA de medische professional als opdrachtgever, aangezien deze bepaalt of hij start, stopt en waarover zijn traject gaat en hoe het verloopt. Dit zijn immers uitingen van empowerment. De professional geeft informatie en verantwoording aan zijn organisatie over de inhoud en verloop van een traject. Dat is in beginsel geen taak voor MI-MA, tenzij de gecoachte professional MI-MA hier toestemming voor heeft gegeven.