Over coaching online


Over coaching:


Er zijn talloze boeken en trainingen over coaching en mogelijk even zoveel methoden om haar toe te passen. Een algemene definitie zou de volgende kunnen zijn:


"Coaching is een methodische begeleiding van mensen in hun werk, om te leren hoe ze zelf oplossingen kunnen vinden rond vragen en problemen. Ze werken zodoende zelf aan hun persoonlijke ontwikkeling en beÔnvloeden daarmee hun rol en de context van hun werk of organisatie. Coaching bewerkstelligt dat mensen hun eigen kracht en vindingrijkheid beter benutten."


De essentie van coaching is de cliŽnt met zijn vraag of probleem centraal te plaatsen en in zijn omgeving te activeren. De coach blijft daarbij geheel op de achtergrond en geeft aanwijzingen hoe de cliŽnt eerst het werkelijke probleem in kaart kan brengen, om daarna een besluit te nemen over wat hij wil bereiken, als hij het probleem gaat aanpakken. Dat is het eerste resultaat (het nemen van een besluit omtrent het ervaren probleem). De coach begeleidt vervolgens in het proces waarin de cliŽnt naar dit resultaat toewerkt. Het bewerkstelligen van een oplossing is het tweede resultaat. De manier waarop dit gebeurt is vaak minder relevant.


Coaching is juist voor professionals een uitstekende en herkenbare leer- en ontwikkelmethode, dus ook voor medische professionals.Empowerment is een veelgebruikte term voor de doelstelling van coaching.


Bij online coaching worden omgevingsfactoren in het leer- en ontwikkeltraject welhaast klinisch gemaakt. Dat wil zeggen dat ze dat ze worden geneutraliseerd en geobjectiveerd, waardoor de concentratie geoptimaliseerd wordt. Dit sluit heel goed aan bij een eigenschap die veel professionals hebben, namelijk om snel, doeltreffend, overwogen en beargumenteerd een stap te zetten, een besluit te nemen, en dan actie te ondernemen.


De basisstructuur bij coaching is altijd dezelfde. Er zijn vier stappen in het traject die de gecoachte klant met hulp van zijn coach maakt:

  1. - het echte probleem formuleren (dus helder maken)
  2. - diepgaand analyseren
  3. - mogelijke oplossingen zoeken en deze tegen elkaar afwegen
  4. - van een gekozen oplossing bedenken hoe die het best uitgevoerd kan worden.

Online coaching. Hoe gaat dat?


Bij online coaching zijn een aantal omgevingsfactoren als het ware geŽlimineerd. Er is namelijk geen persoonlijke ontmoeting in den lijve , op een kantoor of werkplek. De coaching vindt plaats via digitale communicatie op allerlei tijdstippenDeze contacten vinden qua duur en frequentie plaats al naar gelang wat nodig is. Deze elementen, die de cliŽnt zelf bepaalt, vormen een fundamenteel verschil met traditionele coachingtrajecten. De cliŽnt heeft hiermee grote invloed op de werkwijze en snelheid van zijn eigen traject.


1. Het ontbreken van persoonlijk contact brengt de cliŽnt meteen in een situatie waarin zelfwerkzaamheid, eigen keuzes maken en zelf verantwoordelijkheid nemen in het traject centraal staat. In beginsel kan de cliŽnt ieder gewenst moment beslissen om te stoppen. Er is immers geen dwang of argument om hem verder te laten gaan als hij niet wil. Hier tekent zich duidelijk het principe af van eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid. De coach neemt niet vanzelfsprekend het initiatief, en neemt ook niet een regierol op zich. De coach volgt niet een standaardplan van aanpak (van het advies- of trainingsbureau). De coach volgt, en reageert voortdurend op wat de cliŽnt al dan niet naar voren brengt.


2. De cliŽnt werkt single achter de computer. Hij kiest daarbij tijdstippen die hem uitkomen. Dat levert de beste omstandigheden op waarin Š la minute gefocustop de vraag of het probleem te zijn. De sturende condities van de buitenwereld worden geminimaliseerd. Het gevolg hiervan is dat er ook geen minder relevante acties tussen cliŽnt en coach plaatsvinden. Zoals kennismakingsgesprek, social talk, belangstellende algemene vragen, lang stilstaan bij tal van achtergronden die bij de cliŽnt en zijn organisatie spelen. De coach begint dus niet met uitgebreide intakevragen, over hoe de organisatie in elkaar zit, hoe het bestuur is geregeld, hoeveel mensen er op de afdeling werken, enz.


3. De interactie verloopt digitaal. Dit geeft een gevoel van anonimiteit en veiligheid. Als individuen online communiceren, zonder elkaar persoonlijk te ontmoeten, verloopt het als ware in een volstrekt objectieve, klinische setting. Dit maakt een hoger werktempo mogelijk, doordat de concentratie nu volledig ligt op de inhoud van het probleem, de perceptie van de klant, hoe hij de verbanden met omringende factoren ervaart, waar hij wat aan kan veranderen en waar niet, hoe hij dit kan doen of bereiken.Cirkel van Invloed van Stephen Covey: door positieve aandacht en energie vergroot men zijn invloed.

Dit alles heeft ook andere praktische voordelen. De cliŽnt is in control over wat hij doet. Hij werkt op zelfgekozen momenten, bijvoorbeeld ís avonds of in het weekend. Er zijn geen sessies op een kantoor, dus er zijn nauwelijks agendaproblemen. Er zijn geen reistijden. De coaching beperkt zich tot werkelijk geÔnvesteerde tijd. Er zijn nauwelijks indirecte tijdselementen. Dit alles is een enorme versneller in het proces. Trajecten kunnen zo kort en intensief zijn.


Waarom werkt online coaching juist zo goed bij medische professionals?


Online coaching is bij uitstek een manier die goed past bij de behandelaar, de professional, in zijn streven om effectiever te worden. De methode is zeer tijds- en dus kosteneffectief. Daarnaast blijft de behandelaar volledig autonoom en dus bepalend in wat gebeurt. Het online communiceren met de coach over de geschetste problemen en wat daaraan te doen, geschiedt met eigen (mobiele) internettools, waar men zich ook bevindt. Er wordt geen tijd besteed aan het elkaar leren kennen. Sociale interactie is minder relevant. De contactmomenten worden zelf gekozen, en kunnen probleemloos buiten de kantoortijden vallen. Het tijdsbestek kan heel kort zijn, en bijvoorbeeld ťťn of twee weken beslaan, met (bijna) dagelijkse contacten. Maar ook een langduriger traject is mogelijk met langere intervallen, bijvoorbeeld 1 ŗ 2 keer per week een contactmoment.


Net zoals men, nadat de aanpak en voorwaarden duidelijk zijn en overeengekomen een traject start, kan men ook op elk zelf gekozen moment stoppen. Het is namelijk van te voren nooit volstrekt duidelijk hoe lang iemand nodig heeft. De ťťn heeft behoefte aan meer contactmomenten, de ander maar aan een paar. Bij ieder kan dat anders liggen. Dus als het gevoel ontstaat: 'nu is het genoeg geweest', 'ik weet voldoende', of 'ik laat het hierbij', kan men stoppen. Dit kan zonder daarover rekenschap te moeten afleggen. De regie en verantwoordelijkheid ligt bij de cliŽnt. Juist professionals willen geen sturende kaders, ze gaan graag af op hun eigen beoordelingsvermogen. De coach is dienstverlener, zolang men hier behoefte aan heeft.


Werkwijze


Stappenplan

Stap 1. U hebt de informatie op deze website over online coaching gelezen. Dit spreekt u aan.


Stap 2. U legt via email contact met Mi-Ma. U ontvangt een antwoordmail. Hierin kunnen nadere vragen gesteld worden over uw doel of probleemstelling. Indien u het op prijs stelt kan er aanvullend telefonisch contact plaatsvinden. Deze eerste contacten zijn tot niets verplichtend, dus vrijblijvend.


Stap 3. Mi-Ma formuleert per mail voor een wederzijds goed begrip de vraag of het probleem dat door de cliŽnt is aangereikt, en stelt dit als onderwerp van het coachingstraject. Mi-Ma geeft hierbij ook de in overleg met de cliŽnt gewenste duur en contactfrequentie in het online coachingtraject aan. Dit wordt vastgelegd in een offerte, inclusief voorwaarden, waaronder een tariefstelling die afhankelijk is van de gewenste duur en intensiteit van het traject, alsook de betalingswijze.


Stap 4. U bevestigt hiermee akkoord te gaan door de offerte getekend te retourneren.


Stap 5. Na overmaking van een aanbetaling (of eerste termijnbetaling) gaat het traject van start. Reeds afgesproken is hoe vaak er (per week) contactmomenten zijn. Dit kan gedurende het traject uiteraard worden aangepast.


Stap 6. Afhankelijk van de duur van het traject en de reeds gedane aanbetaling, vinden vervolgbetalingen plaats. Per betaling ontvangt u een factuur.


Stap 7. Na afronding van het traject wordt u een evaluatieformulier gestuurd met vragen over uw ervaringen, het resultaat en mate van tevredenheid.


Een start maken

Starten met een online traject is eenvoudig en schept geen verplichtingen. Doe de gratis intake. Hiermee legt u contact met Mi-Ma en stelt u vrijblijvend uw vraag of legt een probleemstelling voor en uw idee over de tijd en het tempo waarmee aan een oplossing moet worden gewerkt. Mi-Ma zal hierop reageren met een eigen formulering van uw vraag: u moet immers juist zijn begrepen. Daarop wordt een offerte opgesteld. Gaat u hiermee akkoord, dan kunt u aan de slag. Indien u dat wenst kan, naast email, ook contact via telefoon of skype worden gezocht.


Tarieven


Gratis intake

Het verkennen van een traject met Mi-Ma is gratis. U start met het invullen van het intakeformulier. Hierin geeft u al aan waarvoor u coaching zoekt. U ontvangt een reactie per email. Het kan zijn dat we aanvullende vragen stellen, of al een voorstel doen voor een werkwijze. Een traject start als u het voorstel voor akkoord hebt getekend. Vanaf dat moment wordt gefactureerd.


Kosten van een traject

De uiteindelijke kosten van een traject hangen af van de door u gewenste duur en het aantal contactmomenten. Hierover doet Mi-Ma u een Ďmaatwerkí voorstel, waarop uw akkoord wordt gevraagd.


Richtsnoer voor een traject bij Mi-Ma online coaching is een uurtarief van Ä 125,- tot Ä 150,- (exclusief BTW). Voor een contactmoment wordt ťťn uur gerekend (mogelijk meerdere momenten verspreid over de dag).


Een intensief weektraject (zeven dagen lang elk dag coachingsmomenten) kost in beginsel Ä 875,-. Voor een langer traject met minder contactmomenten per week geldt een aangepast tarief, bijvoorbeeld Ä 1500,- bij vier weken waarbinnen elk drie contactmomenten, of Ä 500 voor vier weken waarbinnen elk ťťn contactmoment. De tarieven zijn exclusief BTW.


Altijd dient eenderde deel van de offerteprijs vůůr aanvang te worden aanbetaald. Het resterende gedeelte wordt halverwege betaald. Indien men het traject eerder afrondt, zal naar rato een terugbetaling plaatsvinden.


Garantie

Indien uit het door u ingevulde evaluatieformulier blijkt dat u toch niet tevreden bent en de kwaliteit van het traject en/of het resultaat als onvoldoende beoordeelt, kan worden besloten u een deel van het betaalde bedrag te restitueren.